Spis treści
Porady
Program odchowu cieląt - Polmass SA
Jak uzyskać dobrej jakości kiszonkę.
Przyczyny wypadania odbytu u świń
Melfeed dodatek energetyczny w żywieniu
Zalecenia dla kupujących prosięta do tuczu
Błędy w tuczu otwartym
Bioasekuracja w chowie świń
Jesienne opryski herbicydem
Odchwaszczanie zbóż jesienią
Legato Plus 600sc
Maraton 375sc
Glean 75WG
Herbagreen w uprawie rzepaku i pszenicy
Herbagreen w uprawie cebuli
Automaty paszowe dla tuczników
Automaty paszowe dla warchlaków
Automaty paszowe dla macior
Automaty dla prosiąt
Automaty TUBO warchlakowe
Automaty TUBO Tucznikowe
Kojce porodowe dla loch
Koryta dla trzody chlewnej wpiane w ruszt
Poidła smoczkowe
Poidła zbiornikowe
Poidła miskowe
Pozostałe poidła i karmidła
Tolurex 500sc na miotłę zbożową
CO DRUGI CIELAK W POLSCE PIJE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE POLMASS S.A.
Turbo Drink, aby wzmocnić krowę po wycieleniu
Biegunka u cieląt - STOP ! Stopper Drink
Poidła dla bydła
Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych
Agresja u świń
Flushing loch
Mycosorb - kiedy mykotoksyny w paszach dla krów
Komórki somatyczne w mleku
Dipping strzyków
Obliczanie mas i objętości produktów w gospodarstwie rolnym
Zasady prawidłowego owijania balotów kiszonki.
Jak najprościej obliczyć zapas kiszonki?
Brakowanie krów mlecznych
Warunki środowiskowe w pomieszczeniach gospodarskich dla trzody chlewnej
Parametry wzrostu prosiąt
Herbagreen Basi w uprawie rzepaku to konieczność
Herbagreen Basic w uprawie kukurydzy
PROLYS WT doskonały koncentrat dla warchlaków i tuczników
Receptura prestarteru - bez stresu o odchów prosiąt
Specjalistyczne dodatki dla loch w okresie okołoporodowym
Herbagreen i Fertill technologia nawożenia XXI wieku
Wszystkie strony

Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych

Dezynfekcję przeprowadzamy w celu zminimalizowania  zagrożeń chorobotwórczych zwierząt spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów.

W wielu gospodarstwach nie docenia się wagi i znaczenia dezynfekcji i często wykonuje się ją niestarannie, sporadycznie lub wcale. Skutkiem takiego postępowania jest spadek odporności zwierząt, obniżenie skuteczności szczepień profilaktycznych i stosowanych leków.

W rezultacie dochodzi do zwiększenia liczby upadków, pogorszenia wyników produkcyjnych, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem dochodowości gospodarstwa.

Dezynfekcja ma na celu zabezpieczenie przed zakażeniem zwierząt poprzez niszczenie w środowisku, w którym one przebywają, różnych form drobnoustrojów chorobotwórczych. Przystępując do zabiegu dezynfekcji należy pamiętać, że na jej skuteczność wpływa:

 • liczba i rodzaj drobnoustrojów bytujących w budynkach
 • właściwości chemiczne i fizyczne stosowanego środka dezynfekcyjnego
 • stężenie i czas działania preparatu
 • warunki wykonania dezynfekcji (temperatura, wilgotność, pH, zanieczyszczenia organiczne itp.).

Zabieg dezynfekcji przeprowadzamy  różnymi metodami i sposobami w zależności od rodzaju i typu budynku, grupy zwierząt, warunków bytowania i technologii. Po dodaniu do wody wybranego środka chemicznego uzyskujemy właściwy płyn dezynfekcyjny w ilości i stężeniu zalecanym przez producenta. Ciecz roboczą nanosimy najczęściej przy użyciu opryskiwacza stosując niskie ciśnienie robocze i specjalne rozpylacze. Inną metodą jest wykorzystanie wytwornicy pary i przeprowadzenie odkażania parą o temperaturze do 200oC. Jednak i w tym przypadku, w celu zwiększenia skuteczności zabiegu, dodajemy do pary środek chemiczny. Aby dezynfekcja spełniła swoje zadanie wcześniej należy odpowiednio przygotować budynek do zabiegu odkażania.

Przed wykonaniem dezynfekcji  należy wyprowadzić z pomieszczeń wszystkie zwierzęta. Następnie usuwamy sprzęt ruchomy, obornik, brudną ściółkę, resztki paszy. Po oczyszczeniu mechanicznym całe pomieszczenie zaleca się umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów. Czyszczenie i mycie prowadzimy zawsze wg zasady od sufitu i górnych części ścian w kierunku podłogi. Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostający zaschnięty obornik, który po obfitym zwilżeniu należy zeskrobać i usunąć. Obecność substancji organicznej osłabia działanie środków odkażających. Przy używaniu detergentów do mycia pomieszczeń należy pamiętać o dodatkowym spłukaniu czystą wodą, bo alkaliczne resztki środków czyszczących również pogarszają skuteczność wykonywanego zabiegu. Wszystkie powierzchnie przed dezynfekcją muszą być suche. Pozostałości wody na dezynfekowanej powierzchni rozwadniają zastosowany środek, zmniejszając jego stężenie, a tym samym obniżają skuteczność odkażania. Sprzęt usunięty z budynku powinien być oczyszczony i zdezynfekowany przed ponownym umieszczeniem w czystej chlewni.

Właściwa dezynfekcja powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta preparatu na opakowaniu lub w załączonej ulotce. Dotyczy to szczególnie przestrzegania bhp, właściwego stężenia środka dezynfekcyjnego, odpowiedniej ilości cieczy roboczej, czasu działania na drobnoustroje. Wskazane jest również okresowe odkażanie systemów pojenia i zadawania paszy. 

Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych w znacznej mierze zależy od temperatury, dlatego szczególnie w miesiącach zimowych należy uwzględnić ten fakt podczas przygotowania i przeprowadzania dezynfekcji. Aby uzyskać dobry efekt dezynfekujący, przy stosowaniu niektórych preparatów, temperatura powierzchni odkażanych musi osiągnąć co najmniej 15°C. Dotyczy to głównie preparatów zawierających formaldehydy, dlatego też stosując dezynfekcje w  mroźne dni, lepiej zastąpić je np. kwasami organicznymi.

Aby zapobiegać tworzeniu się odporności patogenów na dany preparat zaleca się zamienne ich stosowanie. Zmiany preparatu powinniśmy dokonać najpóźniej po trzeciej dezynfekcji. Ważne jest, aby do dezynfekcji wybierać preparaty, które charakteryzują się szerokim spektrum działania przeciwko patogenom bytującym w chlewni.

Wykonując dezynfekcje stosujemy wyłącznie środki zarejestrowane i dopuszczone do obrotu.

Do dezynfekcji używamy preparatów które charakteryzują się niską  toksycznością dla zwierząt, a wysoką w stosunku do patogenów bytujących w środowisku chlewni. Do preparatów tych należą m.in.:RAPICID, Aldekol Des 03

Dezynfekcję "na mokro" należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku, nawet jeśli zwierzęta są zdrowe. Tam gdzie jest to możliwe dobrym rozwiązaniem jest stosowanie zasady "całe pomieszczenia pełne - całe pomieszczenia puste", wówczas dezynfekcję wykonujemy regularnie po każdym przemieszczaniu lub sprzedaży zwierząt. Zwierzęta zawsze wprowadzamy do zdezynfekowanych obiektów. Odkażaniu należy również poddać odzież ochronną, a także wybiegi dla zwierząt. Większość środków stosowanych do dezynfekcji w postaci koncentratu rozpuszczonego w wodzie ma działanie drażniące dlatego też wykonując zabieg należy chronić oczy i skórę, używać ubrań ochronnych, rękawic, masek, okularów. Pamiętajmy, aby zgodnie z przepisami każdorazowo zapisywać nazwę preparatu, numer partii, dawkę i datę wykonania zabiegu.

Innym rodzajem dezynfekcji stosowanej w budynkach gospodarskich jest tzw. dezynfekcja sucha. Polega ona na tym, że stosowany preparat nie wymaga żadnego rozcieńczania i jest bezpośrednio nanoszony na dezynfekowane powierzchnie lub ściółkę 1-2 razy w tygodniu przez równomierne posypywanie. Dawka na 1 m2 wynosi najczęściej od 50 do 100 gramów. Do tej grupy preparatów należy: DEZOSAN Wigor  Środek ten wykazuje wielokierunkowe działanie na środowisko i mikroklimat chlewni. Służy głównie do dezynfekcji i sanityzacji budynków inwentarskich. Z uwagi na brak toksyczności dla otoczenia może być stosowane w obecności zwierząt. Preparat nanosi się na powierzchnię po jej uprzednim mechanicznym oczyszczeniu lub bezpośrednio na ściółkę. Rodzaj podłoża nie ma znaczenia, może to być beton, ruszt, ściółka lub inne rodzaje posadzek. Preparat w znacznym stopniu niszczą larwy much, oocysty kokcydiów i jaja pasożytów. Regularnie stosowany skutecznie zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby. Wpływa korzystnie na mikroklimat pomieszczeń poprzez zmniejszenie wilgotności powietrza i ściółki oraz obniżenie poziomu amoniaku. Warto wspomnieć, że suchą dezynfekcją można objąć także same zwierzęta. Do utrzymania higieny i osuszania prosiąt stosuje się preparat w postaci proszku do posypywania noworodków oraz miejsc przebywania zwierząt (kojce, klatki, stanowiska porodowe itp.). Wykazuje on właściwości osuszające, dezodorujące i odkażające. Do tej grupy środków należy również Dezosan Wigor.

Oprócz przeprowadzania zabiegów odkażających wewnątrz budynków konieczne jest zabezpieczenie zwierząt przed chorobotwórczymi zarazkami, które mogą dostać z zewnątrz gospodarstwa. W tym celu należy stosować ciągłą dezynfekcję w postaci mat  wykładanych przed wjazdem do gospodarstwa i przed budynkami inwentarskimi. Skuteczność działania mat zależy od stałego uzupełniania płynów dezynfekujących

Producenci zwierząt powinni pamiętać, że zwalczanie pasożytów i chorób  jest dużo trudniejsze i bardziej kosztowne niż zapobieganie ich występowaniu, dlatego też warto podejmować wszelkie działania profilaktyczne. Głównym działaniem profilaktycznym w chowie zwierząt jest systematyczne stosowanie dezynfekcji. 

 

Dezosan Wigor jest przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń gdzie chowanych jest wiele gatunków zwierząt hodowlanych, oraz w schroniskach dla zwierząt. Wszędzie tam gdzie występuje duża koncentracja zwierząt. W celu uzyskania najlepszych efektów, dezynfekcję stanowisk i kojców należy przeprowadzać tam, gdzie przebywają zwierzęta oraz na drogach komunikacyjnych. Dezynfekcja dróg komunikacyjnych jest bardzo istotna, ponieważ stanowi barierę dla patogenów chorobotwórczych, które mogłyby zostać przeniesione z zewnątrz lub z kojca do kojca.

Właściwości preparatu Dezosan Wigor:

 • skutecznie zwalcza bakterie, wirusy, grzyby oraz kokcydia
 • jest larwobójczy dla larw much
 • poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
 • zmniejsza stężenie amoniaku
 • osusza powierzchnie dezynfekowane
 • jest nietoksyczny dla ludzi i zwierząt
 • może być stosowany w obecności zwierząt
 • pozwala utrzymać dobrostan zwierząt

  Zastosowanie:
  Dezosan Wigor stosuje się poprzez rozsypywanie preparatu na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 40-100 g/m2. Dezynfekcję należy przeprowadzać, co 7 dni. Jeżeli preparat jest stosowany po raz pierwszy to należy stosować go przez pierwsze 3 dni codziennie i następne, co 7 dni.

 

 

 

RAPICID Płynny preparat do dezynfekcji i sanityzacji o właściwościach myjących.

Właściwości i działanie
Rapicid jest połączeniem jodoforu z detergentem. Dzięki temu wykazuje zarówno szerokie spektrum działania wiruso-, bakterio- i grzybobójczego, jak również właściwości myjące. Rapicid inaktywuje m.in. wirusy pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń, choroby Aujeszkyego, wścieklizny, choroby Newcastle i choroby Mareka, niszczy tez m.in. Aspergillus fumigatus, Candida albicans i Microsporum canis. Zawartość środków powierzchniowo czynnych ułatwia roztworom roboczym preparatu Rapicid penetracje powierzchni porowatych i trudnych do odkażenia. Roztwory robocze preparatu są stabilne i nie tracą aktywności w obecności substancji i zanieczyszczeń organicznych ani w niskich temperaturach. Roztwory robocze cechują się niską toksycznością, nie wykazują właściwości drażniących ani uczulających, nie niszczą odkażanych powierzchni. W środowisku zewnętrznym preparat ulega biodegradacji.

Wskazania.    Mycie oraz dezynfekcja pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, wyposażenia laboratoryjnego, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączanie mat dezynfekcyjnych i sanityzacja wody.

Przeciwwskazania i środki ostrożności. Preparatu nie należy stosować do inaktywacji zarodników bakteryjnych i prątków w warunkach obiektów inwentarskich.

Stosowanie i dawkowanie
Rapicid jest stosowany w postaci roztworów do polewania, spryskiwania, wycierania lub zanurzania odkażanych przedmiotów, zamgławiania pomieszczeń z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych oraz nasączania mat dezynfekcyjnych i wypełniania basenów przejazdowych. Roztwory robocze sporządza się przez zmieszanie odpowiedniej objętości preparatu z wodą. Temperatura roztworów roboczych nie powinna być wyższa niż 43oC. Przed wykonaniem dezynfekcji właściwej należy usunąć zwierzęta i zbędne wyposażenie z odkażanych pomieszczeń. Nadmiar substancji organicznych należy usunąć mechanicznie, co zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych. Zaleca się stosowanie roztworów o następujących stężeniach:
1 : 100/200 - dezynfekcja w ogniskach chorób zaka od stopnia zanieczyszczenia powierzchni oraz rodzaju drobnoustroju)
1: 400 - dezynfekcja ogólna w pomieszczeniach dla zwierząt
- maty dezynfekcyjne i baseny przejazdowe
1 : 500 - zamgławianie pomieszczeń w obecności zwierząt
1 : 600 - odkażanie narzędzi i wyposażenia weterynaryjnego, zootechnicznego i laboratoryjnego (przez 10-15 minut)
- dezynfekcja jaj w wylęgarniach drobiu
1 : 2500 - sanityzacja wody pitnej dla zwierząt. Po godzinie od zastosowania preparatu odkażane powierzchnie należy spłukać silnym strumieniem wody i pozostawić do wyschnięcia. Utrata żółtego koloru przez roztwór roboczy wskazuje na konieczność jego wymiany.

Interakcje.   Nie należy miesząc preparatu z innymi środkami dezynfekcyjnymi i substancjami chemicznymi, szczególnie o odczynie zasadowym oraz z wybielaczami. Należy unikać odkażania powierzchni lub urządzeń wykonanych z aluminium lub jego stopów.

Warunki przechowywania.   Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ognia.

Ostrzeżenia:    W postaci stężonej preparat wykazuje właściwości drażniące. Przy przygotowywaniu roztworów roboczych należy stosowac środki ochrony osobistej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres karencji  Nie obowiązuje.

 

 

Aldekol DES 03 jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekcyjnym o silnym działaniu bakteriobójczym na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; wirusobójczym (wirusy otoczkowane i nieotoczkowane); grzybobójczym. 

ALDEKOL DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także czyszczące. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku.

Wskazania:    ALDEKOL DES 03 zwalcza między innymi nastepujące drobnoustroje i choroby przez nie powodowane: biegunka, adeno-wirusy, AE, bakterie Coli, bezmleczność poporodowa (MMA), botulizm, chlamydiozy, cholera, choroba Aujeszky'ego, choroba Gumboro, choroba Mareka, choroba Newcastle'a, choroba pęcherzykowa, CRD, EVD, grypa ptasia, gruźlica, grzybice- trychofitozy, gronkowcowe zapalenie stawów, IB, ILT, mykoplazmowe zapalenie płuc, nosówka, ORT, ospa świń, otręt (IBR-PIV), pałeczka ropy błękitnej, parvo-wirusy,zapalenie płuc powodowane przez Haemophilus, pomór, pryszczyca (FMD), salmonellozy, staphylokokoza, wirusowe zapalenie żołądka (SMEDI), wścieklizna, zapalenie jelit, zespół rozrodczo- oddechowy (PRRS).

Zastosowanie:  ALDEKOL DES 03 znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów, pojazdów oraz powierzchni w:
- budynkach inwentarskich dla drobiu, trzody chlewnej i bydła
- lecznicach weterynaryjnych
- stacjach inseminacji zwierząt
- zakładach ubojowych
- fermach zwierząt futerkowych
- schroniskach dla zwierząt, itp.

Zastosowanie specjalne do dezynfekcji ogólnej drewna i narzędzi wykorzystywanych w produkcji pieczarek. Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-1005/2001 z dnia 10.08.2001 r.
W pieczarkarniach Aldekol Des 03 zwalcza m.in. daktylium, suchą i białą zgniliznę, zielone pleśnie, rdzawą plamistość i inne. 

Stosować wyłącznie w pustych pomieszczeniach! Nie stosować podczas uprawy.

Sposób zastosowania:    ALDEKOL DES 03 może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty wysokociśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) zamgławiacze elektryczne. Stosować na starannie umyte powierzchnie.

Dawkowanie:     Pożądany efekt uzyskuje się stosując do 0,4 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni przy użyciu urządzeń tradycyjnych (stężenie robocze - patrz tabela) lub 1 do 2 litrów ALDEKOLU DES 03 na 1000 m3 kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych.
Uwaga!      Stosując zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) należy 1 litr ALDEKOLU DES 03 rozcieńczyć w 1,0 litra wody (na ściółkę w 2 litrach wody); stosując zamgławiacze elektryczne należy rozcieńczyć 1 litr ALDEKOLU DES 03 w 5 litrach wody; zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławianie (np. EWABO FOG-ADD) w ilości 10% w stosunku do ilości użytej wody. 
Przykład: 0,1 litra EWABO FOG-ADD + 1 litr ALDEKOL DES 03 + 1 litr wody, najlepiej o temp. około 40°C.

DZIAŁANIE

BAKTERIOBÓJCZE *

GRZYBOBÓJCZE

WIRUSOBÓJCZE OTOCZKOWANE

WIRUSOBÓJCZE OTOCZKOWANE I NIEOTOCZKOWANE

Stężenie robocze

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Minimalny czas działania

2 godz.

2 godz.

2 godz.

4 godz.


* w stężeniu 2%, przy efektywnym czasie działania 1 godz.- skuteczny w stosunku do prątków, np. Mycobacterium avium, M. bovis i M. tuberculosis.

Warunki przechowywania:  Pomieszczenie magazynowe dobrze wentylowane. Optymalna temperatura potwierdzona testem stabilności wynosi
20 - 25°C.

Działania niepożądane:  ALDEKOL DES 03 nie jest, w świetle posiadanych przez nas informacji oraz wieloletnich doświadczeń, szkodliwy dla zdrowia, pod warunkiem stosowania się do naszych zaleceń oraz do ogólnych reguł postępowania z chemikaliami.Zawsze stosuj sprzęt BHP!
W formie nierozcieńczonej działa drażniąco na skórę oraz śluzówki. W razie podrażnień natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.