Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej, opartym na wykorzystaniu naturalnych procesów, zachodzących w gospodarstwie rolnym. Podstawą nawożenia w produkcji roślinnej są nawozy organiczne takie jak: kompost, obornik, gnojowica, nawozy zielone. Chów zwierząt z kolei oparty jest na paszach własnych. W ekologicznym systemie produkcji wyklucza się stosowanie syntetycznych substancji takich jak: nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, hormony wzrostu. Nie dopuszczalne jest również wykorzystywanie organizmów modyfikowanych genetycznie i ich pochodnych.

 

Nie oznacza to jednak, że w tym systemie gospodarowania nie nawozi się i nie chroni roślin przed szkodnikami i chorobami. Podstawą nawożenia roślin są nawozy organiczne, wyprodukowane w danym gospodarstwie. Stosowane są także nawozy mineralne.

Czy warto posiadać gospodarstwo ekologiczne? Zdecydowanie tak. Rolnictwo ekologiczne stanowi ogromną szansę dla polskiej wsi. Temu zdaniu już nikt dziś nie zaprzeczy. Rolnictwo ekologiczne to nie skansen i zacofanie. Rolnictwo ekologiczne jest nowoczesne, daje mieszkańcom wsi możliwość korzystania ze zdobyczy cywilizacji, wygodnego i godziwego życia, daje im szansę do stałego rozwoju.

Zasady rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, przy zastosowaniu środków naturalnych.

Podstawowe cele rolnictwa ekologicznego to:

– zachowanie wysokiego poziomu próchnicy, która warunkuje żyzność gleby,

– utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej,

– dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą.

W Polsce szczegółowe wymagania w zakresie rolnictwa ekologicznego reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, natomiast unijnym aktem prawnym, obowiązującym także polskich rolników, jest Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych oraz środków spożywczych.

Podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego:

Uprawa roślin:

– nawożenie nawozami organicznymi lub naturalnymi, wytworzonymi we własnym gospodarstwie lub, w przypadku nie posiadania zwierząt, pozyskanymi z innych gospodarstw ekologicznych oraz nawozami i środkami poprawiającymi właściwości gleby, zakwalifikowanymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym;

– stosowanie ekologicznego materiału siewnego;

– właściwy płodozmian, uwzględniający wsiewki i poplony, pozwalające na jak najdłuższe przykrycie gleby roślinnością;

– odchwaszczanie mechaniczne, bez chemicznych środków ochrony roślin lub za pomocą środków ochrony, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;

– stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych.

Chów zwierząt:

– właściwe utrzymanie zwierząt – zapewnienie odpowiedniej powierzchni oraz dostępu do wybiegów i pastwisk;

– zachowanie dobrostanu;

– maksymalna obsada zwierząt na 1 ha – nie więcej niż 1,5 DJP;

– żywienie oparte na paszach pochodzących z własnego gospodarstwa lub innych, ale wytworzonych metodami ekologicznymi;

– leczenie metodami naturalnymi, stosowanie alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych oraz antybiotyków tylko za zgodą jednostki certyfikującej na odpowiedzialność lekarza weterynarii.

Nie wolno stosować:

– pasz przemysłowych,

– GMO – organizmów genetycznie modyfikowanych,

– zapraw nasiennych, syntetycznych środków ochrony roślin,

– nawozów sztucznych,

– sztucznych koncentratów,

– promieni jonizujących.

Wolno stosować:

– środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce (wykaz środków można uzyskać w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu lub na stronie www.iop.poznan.pl/organizacja),

– nawozy i środki poprawiające właściwości gleby w rolnictwie ekologicznym (wykaz nawozów i środków można uzyskać w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach lub na stronie www.iung.pulawy.pl).